فایل‌های صوتی کتاب‌های کمک‌آموزشی انگلیسی انتشارات راین

 

 

واژه‌نامه‌های American English File 

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Starter) 

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Book 1)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Book 2)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Book 3)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Book 4)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی American English File (Book 5)

 

 

واژه‌نامه‌های Family and Friends

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی Family and Friends (Book 1)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی Family and Friends (Book 2)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی Family and Friends (Book 3)

 

 

واژه‌نامه‌های TOP NOTCH

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی TOP NOTCH (Fundamental A-B)

دانلود CD واژه‌نامۀ انگلیسی-فارسی TOP NOTCH (Book 1)